Cyflwyno Dewch i Goginio i ysgolion Uwchradd

Prosiect peilot yn cynnwys disgyblion blwyddyn 11 Ysgol Dyffryn Nantlle ac Yr Orsaf (gweler y ddolen we isod). Cefndir Mynegodd Ysgol Dyffryn Nantlle ddiddordeb mewn cynnig cyfle i griw o 6 disgybl blwyddyn 11 fynychu cwrs Dewch i Goginio dros gyfnod o 6 wythnos. Mae cwrs Dewch i Goginio yn un o’r cyrsiau sydd ar...

Darllen mwy

Pwysigrwydd lleoliadau gofal plant mewn maeth plant

Oeddech chi’n gwybod bod patrymau bwyta’n iach a chadw’n heini a sefydlwyd yn ystod plentyndod a’r blynyddoedd cynnar yn darparu sylfaen bwysig ar gyfer iechyd a lles plentyn yn y dyfodol?  Mae adroddiadau Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer Bwyd a Maeth mewn lleoliadau Gofal Plant yn gallu annog arferion iach yn gynnar yn y broses...

Darllen mwy

Gwobr Byrbryd Iach

Peilot o Gwobr Byrbryd Iach yn Sir Gaerfyrddin Mae cynllun beilot o’r Wobr Byrbryd Iach wedi chael ei gynnal yn Sir Gaerfyrddin ac roed Cylch Meithrin Eco Tywi yn un o’r lleoliadau a oedd yn llwyddiannus i dderbyn y wobr.    Mae’r Wobr Byrbryd Iach yn dangos fod lleoliad yn dilyn yr argymhellion a wneir...

Darllen mwy

Pobl ifanc Gwynedd ac Ynys Môn yn elwa o gynllun maeth

Mae plant mewn meithrinfeydd yng Ngwynedd ac Ynys Môn yn cael budd o gynllun maeth sydd wedi’i ddatblygu a’i ddarparu gan ddeietegwyr. Mae’r ddwy feithrinfa bellach wedi derbyn ei gwobr arfer gorau Boliau Bach, sy’n rhoi cydnabyddiaeth i’r lleoliadau hynny sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant ac sydd â bwydlenni a pholisïau bwyd sy’n bodloni canllawiau Llywodraeth...

Darllen mwy
Public Health Dietitian

Dietegydd Iechyd y Cyhoedd yn annog mamau i gymryd atchwanegiadau asid ffolig yn sgil pryderon bod y pandemig wedi cyfyngu ar allu pobl i gael fitaminau

Mae Dietegydd Iechyd y Cyhoedd yn annog menywod beichiog a’r rhai sy’n ceisio beichiogi i sicrhau eu bod yn cael digon o asid ffolig, a hynny’n dilyn pryderon bod pandemig COVID-19 wedi effeithio ar allu teuluoedd i gael fitaminau. Lansiwyd prosiect lleol gan Andrea Basu a’i chydweithwyr yn adran ddeieteg Maelor Wrecsam fis diwethaf, gyda’r...

Darllen mwy

Website design by Celf Creative

Skip to content