Disgyblion ysgol gynradd a’u rhieni yn meithrin sgiliau maeth am oes

Mae disgyblion Ysgol Gynradd Brynteg, Wrecsam a’u rhieni, neu eu neiniau a’u teidiau wedi cymryd rhan mewn cwrs coginio arloesol a ddatblygwyd gan dîm Deieteg Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Addasiad o Dewch i Goginio, cwrs arobryn o Ogledd Cymru yw Dewch i Goginio gyda’ch Plentyn. Mae’n galluogi plant pedair a phum mlwydd oed i weithio ochr yn ochr â rhiant, gofalwr, nain neu daid i feithrin gwybodaeth gynnar am fwyd, maeth a sgiliau coginio ymarferol a hynny yn amgylchedd yr ysgol.

Dywedodd Sarah Powell-Jones, Cynorthwyydd Deieteg sy’n cyd-arwain y cyrsiau: “Mae wedi bod yn wych gweithio gyda rhieni, neiniau a theidiau a’u plant yn yr ysgol. Mae’r rhieni, y neiniau a’r teidiau yn ogystal â’r plant wedi dysgu cymaint yn ystod y chwe wythnos ddiwethaf.

“Mae’r plant wedi dysgu am hylendid bwyd a diogelwch yn y gegin, sut i gynnwys mwy o lysiau a ffrwythau yn eu prydau bwyd, ac wedi edrych ar sut i leihau siwgr yn eu prydau brecwast a chinio. Mae’r rhieni, y neiniau a’r teidiau wedi dysgu am y pynciau hyn gyda’r plant ac wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau ychwanegol yn canolbwyntio ar y Canllaw Bwyta’n Dda, bwydydd sy’n cynnwys braster, ffeibr, siwgr a halen, darllen labeli, addasu ryseitiau, siopa’n ddoeth a chynllunio bwydlenni.”

Mae’r cwrs yn annog plant i fwynhau cymryd rhan wrth baratoi prydau bwyd i’r teulu ac i archwilio a rhoi cynnig ar flasu bwydydd newydd. Mae gan bob sesiwn thema am faeth, er enghraifft ‘pump y dydd’ neu frecwast a bocs bwyd iachus. Mae pob sesiwn yn dechrau gyda stori ac yna mae cyfle i blant a rhieni ddewis o amrywiaeth o weithgareddau hwyliog yn ogystal â choginio a blasu bwyd gyda’i gilydd.

Dywedodd Rachel Roberts, Cynorthwyydd Deieteg sydd hefyd yn cyd-arwain y cwrs: “Mae’r sesiynau wedi bod yn llawn o weithgareddau ac mae pawb wedi ymgysylltu â ni ar bob cyfle. Rydyn ni’n credu bod y cwrs hwn yn un arbennig gan ei fod yn rhoi cyfle i rieni/neiniau a theidiau/gofalwyr ddod i’r ysgol a gweithio gyda’u plentyn am ychydig o oriau bob wythnos. Rydyn ni wrth ein bodd yn clywed y teuluoedd yn sgwrsio am y gwahaniaeth mae’r cwrs yn ei wneud, a’r hyn maent yn ei newid neu’n rhoi cynnig arno yn eu cartrefi bob wythnos.”

Mae’r grŵp o blant, rhieni, neiniau a theidiau yn Ysgol Gynradd Brynteg, Wrecsam, ymysg y grwpiau cyntaf o deuluoedd i gymryd rhan yn y cwrs.

Dywedodd Rachel Connell, Pennaeth Ysgol Gynradd Brynteg: “Mae’r rhaglen Dewch i Goginio wedi rhoi cyfle arbennig i’r plant iau a’u rhieni weithio gyda’i gilydd a chreu prydau iach. Mae’r adborth gan y plant a’u rhieni wedi bod yn gadarnhaol dros ben. Roedd y sesiynau’n hwyl ac erbyn hyn, maent wedi magu mwy o hyder, gwybodaeth a sgiliau. Maen nhw’n edrych ymlaen at goginio’r prydau eto gartref.”

Bydd y cwrs Dewch i Goginio Gyda’ch Plentyn yn cael ei gynnal mewn dwy ysgol gynradd arall yn Wrecsam a Sir y Fflint y mis hwn ac mae cynlluniau i gyflwyno’r cwrs i ysgolion cynradd eraill ledled Gogledd Cymru yn ystod 2023 a thu hwnt. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Tîm Deieteg Iechyd Cyhoeddus y Bwrdd Iechyd. Tîm Deieteg Iechyd y Cyhoedd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (gig.cymru)

Website design by Celf Creative

Skip to content