Ein Partneriaid

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Agored Cymru
 • AaGIC
 • Y Tîm Iechyd y Cyhoedd Lleol
 • Timau Cynllun Ysgolion Iach / Cyn-Ysgol Iach
 • Dechrau’n Deg
 • Cynllun Gwên
 • Cynghorau lleol
 • Sector gwirfoddol lleol
 • Meithrinfeydd, cylchoedd chwarae a gwarchodwyr plant lleol
 • Cynghrair Tlodi Bwyd Merthyr a RhCT
 • Heini Merthyr Tydfil
 • Chwaraeon RhCT
 • Addysg a hamdden ALl
 • Gwasanaethau chwarae
 • Ymwelwyr Iechyd
 • Gwasanaethau Mamolaeth
 • Nyrsio mewn ysgolion
 • Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
 • Arolygiaeth Gofal Cymru

Rydym hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau cenedlaethol, gan gynnwys Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Llywodraeth Cymru a Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Beth sy’n digwydd yn fy ardal i?

Website design by Celf Creative

Skip to content